algemene voorwaarden programmeerkamp

Technieksucces voorwaarden programmeerkamp 2018
‘Technieksucces is een V.O.F, gevestigd te Sommelsdijk en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 68171285 met BTW-nummer
NL 857331309B01. Technieksucces is bereikbaar op de volgende wijzen: e-mail: freek@technieksucces.nl en telefoonnummer: 06-11001447.
Deze voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het door Technieksucces georganiseerde Codekampen die georganiseerd worden voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Deze voorwaarden gelden in de verhouding tussen Technieksucces, de deelnemer(s) aan de kampen en hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Boeking
Door het invullen en inzenden van het inschrijfformulier op de website technieksucces.nl door een wettelijke vertegenwoordiger komt een overeenkomst met Technieksucces tot stand tussen Technieksucces en de wettelijke vertegenwoordiger. De ontvangst van het ingediende inschrijfformulier wordt door Technieksucces bevestigd met een boekingsbevestiging.

Locatie en tijd
Een kamp duurt 5 dagen, waarbij tussen 10.00 u. en 16.00 u. activiteiten gepland staan. Brengen van deelnemers kan vanaf 09.30 uur. Ophalen van deelnemers moet dagelijks uiterlijk om 16.30 uur gebeuren.
Er worden kampen georganiseerd op diverse momenten. De op het inschrijfformulier tijd worden vermeld op de boekingsbevestiging.

Bereikbaarheid wettelijke vertegenwoordigers
(Een van) de wettelijke vertegenwoordigers moet gedurende de tijden waarop de deelnemer op het kamp is, ten alle tijden telefonisch bereikbaar zijn op het noodnummer dat wordt opgegeven op het ingezonden inschrijfformulier.

Persoonlijke omstandigheden
Technieksucces moet op de hoogte worden gebracht van persoonlijke omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de manier waarop een deelnemer zal deelnemen aan het programma en die deelname mogelijkerwijs zouden kunnen beperken. Hierbij valt te denken aan: medische bijzonderheden (lichamelijk en/of geestelijk), significante leer- en ontwikkelingsachterstanden, ingrijpende familieomstandigheden (zoals een ziek familie-lid), (geloofs)overtuiging die gebruiken inhoudt waar rekening mee gehouden moet worden, ADHD, dieet, et cetera.
Persoonlijke omstandigheden dienen bij de inzending van het webformulier op het webformulier vermeld te zijn onder het kopje ‘speciale wensen’ of indien de omstandigheden zich ontwikkelen na de totstandkoming van de overeenkomst zo snel als redelijkerwijs mogelijk nadat de omstandigheden zijn ontstaan.

Als naar het oordeel van Technieksucces de persoonlijke omstandigheden de deelnemer zullen beperken bij deelname aan het programma van het kamp heeft Technieksucces het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan deelname. Wordt niet door de wettelijke vertegenwoordiger ingestemd met deze aanvullende voorwaarden dan zal de overeenkomst worden ontbonden.
Indien de persoonlijke omstandigheden niet zijn medegedeeld aan Technieksucces en pas blijken op of na de aanvangsdag en de persoonlijke omstandigheden naar het oordeel van Technieksucces de deelnemer beperken bij deelname aan het programma van het kamp, zal technieksucces het recht hebben de overeenkomst te ontbinden zonder recht op restitutie van de deelnamesom.

Maaltijden
Er wordt een gezonde lunch geserveerd en er zullen gezonde tussendoortjes worden gegeven. Als er bijzondere dieetwensen zijn moeten deze onder het kopje ‘speciale wensen’ vermeld worden bij verzending van het webformulier. Wanneer Technieksucces naar haar oordeel niet kan voldoen aan de dieetwensen, heeft Technieksucces het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan deelname. Wordt niet door de wettelijke vertegenwoordiger ingestemd met deze aanvullende voorwaarden dan zal de overeenkomst worden ontbonden.

Minimum aantal deelnemers
Voor elk kamp geldt dat er een minimum van 2 deelnemers moet zijn om doorgang te kunnen vinden. Als er 1 week voor de aanvangsdag nog geen 2 deelnemers zijn voor een kamp zal dat kamp geannuleerd worden en zullen de wettelijke vertegenwoordigers zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden en zal hen het volledige door hen betaalde bedrag terugbetaald worden.

Maximum aantal deelnemers
Voor elk kamp geldt dat er een maximum van 12 deelnemers is. Als na het inzenden blijkt dat het maximum aantal deelnemers voor dat kamp is overschreden heeft Technieksucces het recht de overeenkomst te ontbinden en zullen de wettelijke vertegenwoordigers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden en zal hen het volledige door hen betaalde bedrag terugbetaald worden.

Betaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de bijgesloten factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, worden betaald. Als geboekt wordt binnen 1 week voor de aanvangsdag moet de betaling binnen 2 werkdagen na het versturen van de boekingsbevestiging en in ieder geval 1 werkdag voor aanvang van het kamp zijn bijgeschreven op de rekening van Technieksucces. Niet tijdige betaling geeft Technieksucces het recht om de overeenkomst te ontbinden en de annuleringskosten in rekening te brengen zoals in deze voorwaarden bepaald.

Herroeping
De wettelijke vertegenwoordiger heeft gedurende veertien dagen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen door gebruik te maken van het herroepingsrecht.
Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de wettelijke vertegenwoordiger het volledige betaalde bedrag terug, tenzij het kamp al is begonnen voordat de van dit herroepingsrecht gebruik gemaakt is. In dat geval vervalt het herroepingsrecht en bestaat geen recht op restitutie.
Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling is verricht.
De wettelijke vertegenwoordiger moet de herroeping op grond van het hiervoor bepaalde in dit artikel op ondubbelzinnige wijze aan Technieksucces kenbaar te maken. Dit kan door een email te sturen met als onderwerp “Herroeping inschrijving deelname programmeerkamp” naar freek@technieksucces.nl

Annuleringsregeling
De overeenkomst kan tot 2 weken voor de aanvangsdag kosteloos en zonder opgave van reden schriftelijk (waaronder per e-mail) geannuleerd worden door een wettelijke vertegenwoordiger van een deelnemer waarna het volledige aan Technieksucces betaalde bedrag zal worden terugbetaald.
Indien later wordt geannuleerd geldt dat afhankelijk van het moment van annuleren een percentage van het factuurbedrag in rekening worden gebracht als annuleringssom.

Bij annulering tot 10 dagen voor vertrek: 50% van het factuurbedrag.
Bij annulering tot 7 dagen voor vertrek: 75% van het factuurbedrag.
Bij annulering op de aanvangsdag of later: 100% van het factuurbedrag.

De verschuldigdheid van bovengenoemde bedragen wegens te late annulering blijft van toepassing ook als Technieksucces besluit het betreffende kamp vervolgens te annuleren.

Gevonden voorwerpen
Voorwerpen gevonden tijdens of na afloop van het kamp worden door Technieksucces gedurende 5 werkdagen na afloop van het kamp bewaard en kunnen gedurende die tijd worden afgehaald. Na die tijd worden gevonden voorwerpen naar een kringloop gebracht of weggegooid. Technieksucces is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van gevonden voorwerpen.

Huisregels en aanwijzingen
Afhankelijk van de locatie waar een kamp wordt gehouden gelden er huisregels. Deze huisregels moeten ten alle tijden worden opgevolgd door deelnemers. Een deelnemer is daarnaast ten alle tijden gehouden de aanwijzingen van begeleiders op te volgen.
Iedere deelnemer die hinderlijk of anderszins onwenselijk gedrag vertoont kan van verdere deelname aan het kamp worden uitgesloten zonder dat er enig recht op vergoeding door Technieksucces van niet genoten kampdagen bestaat. Alle kosten die voortvloeien uit de uitsluiting van deelname komen voor rekening van de (wettelijke vertegenwoordigers van de) deelnemer.

Overmacht
Wanneer activiteiten als gevolg van een overmachtsituatie geen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld in het geval van een stroomstoring, is Technieksucces niet verplicht om (een gedeelte van) het factuurbedrag terug te betalen of additionele kampdagen in te lassen. Technieksucces zal echter altijd proberen een passende alternatieve activiteit te ondernemen afhankelijk van de aard van de omstandigheden die tot een overmachtssituatie leiden.

Aansprakelijkheid
Iedere wettelijke vertegenwoordiger van een deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van materiaal van Technieksucces dat aan de deelnemer in gebruik is gegeven. De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer is ook aansprakelijk voor alle schade die Technieksucces lijdt door het toedoen van een deelnemer. Technieksucces is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van enige bezit van de deelnemer noch voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan een andere deelnemer.
Voor zover Technieksucces aansprakelijk is voor enige schade jegens een wettelijke vertegenwoordiger van een deelnemer is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal het door de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer betaalde bedrag, behalve als de schade is ontstaan doordat Technieksucces de schade opzettelijk of door grove schuld heeft veroorzaakt.

Intellectueel eigendom en gebruik software
Van alle informatie, daaronder begrepen beeldmateriaal en tekst, verstrekt door (medewerkers van) Technieksucces is Technieksucces de rechthebbende. Deze informatie mag op geen enkel wijze gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor het verstrekt is, behalve met de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Technieksucces.

Privacy
Tijdens het kamp zal Technieksuuces bepaalde persoonsgegevens van deelnemers verwerken.
Technieksucces bepaalt niet het doel en de middelen van deze verwerking van persoonsgegevens, dit doet de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer zelf. Dit betekent dat de wettelijk vertegenwoordiger de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is in de zin van de relevante privacywetgeving. Technieksucces is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens. Technieksucces verwerkt persoonsgegevens niet op een andere manier dan is overeenkomen met de wettelijk vertegenwoordiger.
In de privacy statement van Technieksucces staat uitgebreide informatie over de verwerking van de gegevens van deelnemers en onze rol als verwerker: Privacy Statement.

Promotiemateriaal
Tijdens een kamp kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden voor gebruik voor de promotie van de activiteiten van Technieksucces. Door in te stemmen met deze voorwaarden wordt hiervoor toestemming gegeven.
Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen op de website van Technieksucces binden Technieksucces niet.
Taal, rechtskeuze en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden en de overeenkomst die door het invullen en inzenden van het Inschrijfformulier tot stand komt is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden en de overeenkomst dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.